Dernek Üyeliği Açıklaması

Üye Olma Hakkı ve Üyelik işlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Aynı zamanda yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı gerekir. 0nursal üyelik içinde bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe Maddi manevi ve sanatsal olarak önemli destek sağlayanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlandırılır.

En geç 30 iş günü içinde üyenin dernekten ayrıldığı üst yazı ile üyeye bildirir.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

2-Vekilen görevlerden sürekli kaçınmak

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 4 ay içinde ödememek

4-Demek organlarınca verilen kararlara uymamak

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

6-Demek ve üyesi olan gerçek kişiler hakkında olumsuz beyanda bulunmak

7- Disiplin Kurulu yönetmeliğine göre para cezası kesilir

Yazılı uyarı cezasına rağmen aynı suçu bilinçli olarak yineleyenler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararıyla üye disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu dernek tüzüğü ve yönetmelik çerçevesinde üye ile ilgili durumu görüşür. Önerisini bir dosya halinde yönetim kuruluna bildirir. Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı yönetim kurulu verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez

 

ÜYE GİRİŞİ