Hakkımızda

Derneğimiz yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sanat alanında faaliyetler düzenlemek, bu alanda ortak projeler üretmek; çalışmaların gelişimine katkı sağlamak; bu konularda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak ve bu kişileri ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler hazırlamakta ve uygulamaktadır. Farklı kültürlerin geleneksel ve çağdaş sanat tarzlarını araştırmak, kültürler arası diyaloğu sağlamak , bireylerin ön yargılarından kurtulmalarına yardımcı olmak,mesleki yeterlilik alanında kalite standartlarını yükseltmek derneğimizin hedeflerinden bazılarıdır. Sanatın farklı dallarının halkla, özellikle de gençlikle bütünleşmesini sağlamak amacıyla seminer, konferans, panel, çalıştay, sergi gibi aktiviteleri orgazine etmektedir. Derneğimiz, ortak çalışmalar üretebilmek için STK’lar, üniversiteler sanat ve eğitim kurumlarıyla sürekli iletişim halindedir.

VİZYON: Çoğulcu demokrasinin kökleşmesine ve toplumların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunarak, çok seslilik ve çok renklilik felsefesi altında sürekli öğrenen, örnek olan, sorgulayan ve paylaşan ulusötesi bir STK haline gelmek.  

MİSYON: Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir STK olarak evrensel boyutta sanatsal ve eğitsel çalışmalar yapabilmeyi, yaratıcılığı ve hayal gücünü yaşanmışlıklarla birleştirerek yarınlara taşımayı hedeflemektedir.

Derneğimizin Kuruluş Amaçları

1- Uluslararası çalışmalar yaparak, kültürler arası farklılıklar ve benzerlikler belirlenerek ön yargıların ortadan kaldırılmasını sağlamak

2- Mesleki Yeterlilik alanında özellikle gençlere yol göstermek , belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek

3- Sanat ve eğitim alanında faaliyetlerin etkin hale getirilmesi için araştırmalar yapmak.

4- Yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak bu projeleri etkin hale getirmek.

5- Sergi, gezi, kurs, araştırma, anket, konferans, seminer, çalıştay, söyleşi gibi sanatsal çalışmalar ve eğitim çalışmaları yapmak.

6- Ülkemizin kültürü, sanatı, gelenek ve göreneklerinin tanıtımı amacıyla çalışmalar yapmak

7- Farklı ülkelerdeki sanatla ilgili kişilerle iletişime geçerek ortak uluslararası çalışmaları hazırlamak

8- Geleneksel ve Çağdaş Türk sanatının yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sanatla ilgili kişilerle ortak çalışmalar yapmak

9- Farklı ülkelerin geleneksel ve çağdaş sanat tarzını karşılaştırılarak kültürler arası diyalogu sağlayarak, dernek olarak farklı sanat kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulmak, farklı kültürlerin Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini, sanat anlayışını yakından tanımalarına olanak vermek

10- Dernek üyelerimizin sanat alanındaki başarılarının devamını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı sanat etkinlikleri düzenlemek.

11- Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak farklı kültürlere ait edinilen bilgileri düzenlenen seminer ve panellerle sanatla ilgilenen kişilere aktarmak.

12- Farklı kültürlere ait yeni, özgün, ilginç sanat tekniklerini harmanlayarak yeni sanatsal teknikler meydana getirmek. Öğrenilen bu teknikleri üyelerimizle paylaşmak ve sanatla uğraşan kişilere ulaştırmak.

13- Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için konferans, tiyatro, sergi, kültürel geziler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14- Uluslararası faaliyette bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla iletişime geçerek bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.

15- Ulusal ve uluslararası hibe projeleri hazırlamak ve bu projeleri uygulamak

16- Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açmak.

17- Engellilere yönelik sanatsal faaliyetler düzenleyerek, engellilerin sanat yolu ile toplumla bütünleşmesini sağlamak.

18- Derneğin çalışmalarını duyurmak amacıyla her türlü bilgi, belge, dokümanları temin etmek ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

19- Gazete, dergi, broşür gibi yayınlar ve bilgilendirme bültenleri ile derneğin çalışmalarını üyelere ve sanat ve eğitimle ilgili kişilere duyurmak

20- Dernek çalışmalarını gerçekleştirmek ve uygun çalışma ortamı oluşturmak amacıyla her türlü teknik araç gereci temin etmek.

21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

22-Sanatla ilgili çalışma yapmak isteyen göçmen ve mültecilere derneğimizde uygun çalışma ortamı hazırlamak; bu insanlara sanatsal ve eğitsel çalışmalarına destek olmak.

23-Üyelerimizin ve diğer kültürlere ait sanatla ilgili kişilerin birbirleri ile iletişim halinde olmalarına katkıda bulunmak,

Küreselleşmeyle birlikte rekabetin ve teknolojinin hızla gelişmesi uluslararasılaştırma yolunda mesleki uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle USED iştiraki olarak kurulan USED AKADEMİ, uzmanlaşma sürecindeki fırsatlardan yararlanmak, sürdürülebilirliği, kapsamlı büyümeyi, modernizasyonu, insan kaynakları gelişimi ve görünürlüğünü artırmak için kalite çalışmalarına önem atfedilmiştir.  Kalite yönetiminin başarı ile uygulanması her şeyden önce kalite felsefesini temel alan bir organizasyon kültürünün var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu kalite felsefesinin temeli hizmet ve üretimde kaliteyi elde etmek ve zaman içerisinde geliştirmek konusunda “Verimlilik – Maliyet – Zaman” kriterlerinin her birinde üstünlüğü zorunlu kılıp; dünyada verimliliğin sürdürülebilmesi için kalitedeki sürekli gelişmenin zamana karşı yarışının gerekliliği kabul edilmektedir.

 

ÜYE GİRİŞİ